اصلاح و بازسازی میدان سوم خرداد

اصلاح و بازسازی میدان سوم خرداد و المان داخل میدان